جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

آدرس کلینیک رومی
آدرس:
تلفن:

۰۲۱-۲۵۷۴۳

۰۲۱-۲۲۸۰۰۲۴۸-۵۱

ایمیل: