۰۲۱-۲۵۷۴۳

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

آدرس کلینیک دندانپزشکی رومی

آدرس:
تلفن:

۰۲۱-۲۵۷۴۳

۰۲۱-۲۲۸۰۰۲۴۸-۵۱

ایمیل: