۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

کلینیک دندانپزشکی رومی

آدرس:
تلفن:

۰۲۱-۲۲۸۰۰۲۵۰

۰۲۱-۲۲۸۰۰۲۴۸-۵۱

۰۹۲۰۲۲۸۰۲۴۸

ایمیل:

شبکه‌های اجتماعی‌